Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia
rok szkolny 2019/2020

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas, czyli od zeszłego roku.

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny
przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko
uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24.
roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.


Jak dostać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun
prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej –rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Kiedy i jak złożyć wniosek?
Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2019 r. możesz złożyć wniosek on-line przez
bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.empatia.mrpips.gov.pl


Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć
wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne
przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie
www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69