Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Fundacji "Słoneczna Kraina"
ze szkołami bez Internatu

UWAGA!!!
Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Fundacji "Słoneczna Kraina"
na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021 prowadzona jest:
do klasy czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej szkoły podstawowej
* do klasy pierwszej i drugiej Branżowej Szkoły I Stopnia
kształcącej w zawodzie: sprzedawca

Jesteśmy placówką bezpłatną!!!


W związku z zawieszeniem od dnia 12 marca 2020
zajęć w szkołach i placówkach oświatowych w sprawie rekrutacji
do w/w szkół proszę w pierwszej kolejności o
kontakt telefoniczny 731 197 430
bądź e-mailowy sloneczna.kraina@onet.pl

Przyjmujemy wyłącznie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Ośrodek jest niepubliczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się, zaburzeń w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniami i wymagają specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.


Organem prowadzącym Ośrodek jest Fundacja „Słoneczna Kraina” w Łodzi. 


Do zadań Ośrodka należy:

 • poprawienie podopiecznym aktualnej, osobistej sytuacji życiowej
 • ukończenie szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum do roku szkolnego 2018/2019, branżowej szkoły I stopnia od 01.09.2017 r.)
 • indywidualny rozwój ukierunkowany na nabycie umiejętności do samodzielnego życia w zgodzie z sobą i otoczeniem, poznawanie i respektowanie norm społecznych i prawnych, szukanie możliwości zdrowego trybu życia bez alkoholu i narkotyków


Zadania Ośrodka w oparciu o teorię i praktykę socjoterapii realizowane są głównie poprzez:

 • organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych
 • wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizację specjalistycznych działań socjoterapeutycznych umożliwiających zmianę postaw i osiągnięcie trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu podopiecznych
 • wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży oraz unikaniu zachowań ryzykownych
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań podopiecznych oraz współpraca w tym zakresie z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami
 • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań podopiecznych szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym


Ośrodek zapewnia podopiecznym:

 • realizację obowiązku szkolnego lub nauki w szkołach wchodzących w skład Ośrodka
 • promocję do wyższej klasy poza normalnym trybem wg kryteriów opracowanych przez Radę Pedagogiczną
 • zindywidualizowane nauczanie oparte o realizację programów nauczania, wychowania i opieki dostosowanych do możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych podopiecznych z wykorzystaniem odpowiednich warunków, form i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej
 • pomoc w eliminowaniu zaległości szkolnych i wyrównywaniu braków
 • udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych: zajęciach socjoterapeutycznych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapii pedagogicznej
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych - w tym w zajęciach kulinarnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych 
 • udział w życiu społecznym i kulturalnym środowiska 
 • obozy integracyjne i terapeutyczne
 • współpracę z rodziną (opiekunami)
 • przygotowanie podopiecznych do samodzielnego udziału w życiu społecznym

Do Ośrodka przyjmowana jest młodzież w przypadku Szkoły Podstawowej od 9-go roku życia, w przypadku Gimnazjum od 14-go roku życia a w przypadku Branżowej Szkoły I stopnia od 15-go roku życia, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych),  w normie intelektualnej, zagrożona niedostosowaniem społecznym, posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w MOS wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną na dany etap kształcenia.