Fundacja Słoneczna Kraina

Fundacja „Słoneczna Kraina” działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień Statutu Fundacji.

Z dniem 05 czerwca 2012 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000423195.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem głównym Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom z obszarów zmarginalizowanych w równaniu szans rozwoju społecznego i intelektualnego.

Celami Fundacji są:

 •   niesienie pomocy edukacyjnej, naukowej, wychowawczej, kulturalnej, materialnej dzieciom i młodzieży z obszarów zmarginalizowanych w tym wiejskich
 • organizowanie wsparcia w celu wyrównywania szans edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z ich uzdolnieniami i talentami
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych i patologicznych poprzez niesienie pomocy medycznej, psychologicznej, terapeutycznej i prawnej podopiecznym Fundacji i ich opiekunom
 • popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej
 • propagowanie równania szans w dostępie do nowoczesnych technologii dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom objętym programem pomocy przez Fundację; - promocja i organizowanie wolontariatu
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym
 • rehabilitacyjnym i rekreacyjnym, organizacja zajęć pozalekcyjnych
 • prowadzenie badań i analiz związanych z jakością życia osób objętych opieką Fundacji
 • działalność na rzecz aktywizacji i integracji młodzieży do przyszłej pracy
 • aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
 • wspieranie aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców obszarów zmarginalizowanych
 • działalność charytatywna
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • upowszechnianie kształcenia ustawicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formach szkolnych i pozaszkolnych
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym
 • wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy regionu, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • popularyzowanie i wspieranie kultury, sztuki, polskich tradycji i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej
 • współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami, osobami prawnymi i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji


Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.