UWAGA!!!
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
prowadzona jest
do klasy piątej, szóstej, siódmej i ósmej szkoły podstawowej
oraz
do klasy pierwszej 
Branżowej Szkoły I Stopnia 

kształcimy w 19 zawodach:
sprzedawca, fryzjer, kelner, pracownik obsługi hotelowej, ogrodnik, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, murarz-tynkarz, ślusarz, elektromechanik, elektryk, blacharz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych

 W sprawie przyjęcia dziecka
do w/w szkół proszę w pierwszej kolejności o
kontakt telefoniczny 731 197 430


Przyjmujemy dzieci w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym na dany etap kształcenia (pomagamy wypełnić wniosek do zespołu orzekającego).

Kryteria przyjęcia do Ośrodka

Z inicjatywą przyjęcia – po uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) – mogą występować pedagodzy i psycholodzy szkolni, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, kuratorzy rodzinni oraz pracownicy socjalni.

Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w MOS wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną oraz wstępna rozmowa kandydata i rodzica (prawnego opiekuna) z dyrektorem, pedagogiem lub wychowawcą w celu zapoznania się z warunkami KONTRAKTU i normami postępowania obowiązującymi w Ośrodku.

Po zaakceptowaniu warunków kandydat - za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) podejmuje dobrowolną decyzję o przystąpieniu do współpracy, przestrzeganiu norm i realizacji KONTRAKTU zobowiązującego go do aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, socjoterapeutycznych, spotkaniach Społeczności oraz innych zajęciach wynikających ze wspólnie z nim ustalonego indywidualnego programu pracy.


Wymagane dokumenty

   • wniosek (prośba) rodzica lub prawnego opiekuna zawierający imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres zamieszkania rodziców i kandydata, numery telefonów rodziców kandydata, aktualny wywiad środowiskowy
   •  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w MOS wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną na dany etap kształcenia oraz aktualne badania psychologiczne
   • ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
   • opinia Pedagoga lub Wychowawcy klasy
   • karta przekazania ucznia z poprzedniej szkoły
   •  dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego ograniczający władzę rodzicielską
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860)

   Dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka przy ul. Pomorskiej 83/85 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (042 207-31-81, 731 197 430).

   Rekrutację do Ośrodka prowadzi się przez cały rok szkolny w miarę posiadanych miejsc