Branżowa Szkoła I Stopnia Fundacji "Słoneczna Kraina"

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe Niepubliczne Gimnazjum Fundacji "Słoneczna Kraina" Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przekształciło się w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Fundacji "Słoneczna Kraina".

 Branżowa Szkoła I stopnia dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i posiadającej orzeczenie o kształceniu specjalnym wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.09.2017 roku.

 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
prowadzona jest 
do klasy pierwszej 
Branżowej Szkoły I Stopnia


kształcimy w 19 zawodach:
sprzedawca, fryzjer, kelner, pracownik obsługi hotelowej, ogrodnik, kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, tapicer, murarz-tynkarz, ślusarz, elektromechanik, elektryk, blacharz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych

 W sprawie przyjęcia dziecka
do szkoły branżowej proszę w pierwszej kolejności o
kontakt telefoniczny 731 197 430

Przyjmujemy dzieci w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym na III etap kształcenia.


Branżowa Szkoła I Stopnia Fundacji „Słoneczna Kraina” jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, realizującą 3 - letni cykl kształcenia działającą w ramach struktury organizacyjnej Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Fundacji „Słoneczna Kraina”.

Osobą prowadzącą szkołę jest Fundacja „Słoneczna Kraina” z siedzibą w Łodzi.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz  statutu Branżowej Szkoły I Stopnia Fundacji "Słoneczna Kraina".


 Szkoła kształci młodzież w zawodach określonych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego według odrębnych przepisów.

Celem działalności szkoły jest:

 •  zapewnienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego
 • realizacja programu kształcenia określonego podstawą programową
 • realizowanie indywidualnego programu nauczania i wychowania
 • rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej
 • udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapeutycznej
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata.

Szkoła realizuje swoje cele poprzez:

 • zajęcia edukacyjne zwane dalej lekcjami w wymiarze obowiązkowym dla każdego ucznia, określonym odrębnymi przepisami
 • praktyczną naukę zawodu, która może być realizowana w szkole branżowej I stopnia lub poza nią
 • prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych
 • zapewnienie opieki profilaktycznej i terapeutycznej

Głównym zadaniem Branżowej Szkoły I Stopnia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebnymi edukacyjnymi do wykonywania funkcji pracowników wykwalifikowanych w zawodach umożliwianych przez szkołę.

Podstawowymi założeniami kształcenia zawodowego są:

 • praktyczne przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej,
 • maksymalne usprawnienie i rozwijanie zaburzonych funkcji psychofizycznych,
 • rozwijanie szacunku i zamiłowania do pracy,
 • wyrabianie poczucia obowiązku i dyscypliny pracy.

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie (OKE).

Do Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmowana jest młodzież od 15-go roku życia, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), w normie intelektualnej, zagrożona niedostosowaniem społecznym, posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w MOS wydane przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną.

Rekrutację prowadzi się przez cały rok szkolny w miarę posiadanych miejsc.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego nad szkołami.