Szkoła Podstawowa Fundacji "Słoneczna Kraina"

Szkoła Podstawowa jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, realizującą drugi etap 8-letniego cyklu kształcenia (klasy 4 - 8).


UWAGA!!!
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
prowadzona jest
do klasy piątej, szóstej, siódmej i ósmej szkoły podstawowej


 W sprawie przyjęcia dziecka
do szkoły podstawowej proszę w pierwszej kolejności o
kontakt telefoniczny 731 197 430


Przyjmujemy dzieci w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym na II etap kształcenia.


Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz statutu Szkoły.

Osobą prowadzącą szkołę jest Fundacja „Słoneczna Kraina” w Łodzi.

Celem działalności szkoły jest:
- zapewnienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego
- realizacja programu kształcenia określonego podstawą programową
- realizowanie indywidualnego programu nauczania i wychowania
- rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej
- udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapeutycznej
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata

Szkoła realizuje swoje cele poprzez:
- zajęcia edukacyjne w wymiarze obowiązkowym dla każdego ucznia, określonym odrębnymi przepisami
- prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych
- zapewnienie opieki profilaktycznej i terapeutycznej

Szkoła kształci na podstawie ramowych planów nauczania obowiązujących w szkołach publicznych oraz podstawy programowej i programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział klasowy złożony z uczniów, którzy w jednorocznym okresie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

Liczba uczniów w oddziale wynosi od 8-16 osób.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają 45 minut. 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego nad szkołami.

Do Szkoły Podstawowej przyjmowana jest młodzież od 9-go roku życia, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych),  w normie intelektualnej, zagrożona niedostosowaniem społecznym, posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w MOS wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

 

Czas kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach przy Ośrodku może się odbywać w przypadku Szkoły Podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.